Quản lý Cung ứng - IBOM.SCM

Quản lý Cung ứng - IBOM.SCM

Biểu đồ báo cáo công nợ và theo dõi giá trị hợp đồng mua bán

 • Biểu đồ báo cáo công nợ phải thu.
 • Biểu đồ báo cáo công nợ phải trả.
 • Biểu đồ giá trị hợp đồng mua, bán trong năm.

Điều phối vật tư/hàng hóa

 • Tiếp nhận yêu cầu vật tư từ các công trình hoặc các bộ phận.
 • Phân tích yêu cầu vật tư theo dữ liệu tồn kho.
 • Yêu cầu báo giá hoặc ký hợp đồng từ dữ liệu tổng hợp và phân tích.
 • Gửi các lệnh điều phối sang các kho để thực hiện

Báo giá

 • Yêu cầu báo giá trực tiếp hoặc từ yêu cầu của các công trường/bộ phận.
 • Gửi yêu cầu báo giá cho nhà cung cấp qua email.
 • Tiếp nhận báo giá online hoặc nhập trực tiếp.
 • Cung cấp công cụ so sánh giá, đánh giá lựa chọn nhà cung cấp ký hợp đồng

Hợp đồng mua vật tư

 • Hợp đồng và phụ lục hợp đồng.
 • Hồ sơ thanh toán tích hợp với dữ liệu phân hệ Kho.
 • Thanh toán cho nhà cung cấp tích hợp với dữ liệu phân hệ Tài chính

Hợp đồng thuê thiết bị

 • Hợp đồng và phụ lục hợp đồng.
 • Hồ sơ thanh toán tích hợp với dữ liệu phân hệ Tài sản và phân hệ Kho.
 • Thanh toán cho nhà cung cấp tích hợp với dữ liệu phân hệ Tài chính

Hợp đồng thuê vận chuyển

 • Hợp đồng và phụ lục hợp đồng.
 • Nghiệm thu vận chuyển.
 • Hồ sơ thanh toán, quyết toán.
 • Thanh toán cho nhà cung cấp tích hợp với dữ liệu phân hệ Tài chính.

Nhà cung cấp

 • Thông tin nhà cung cấp.
 • Đồng bộ dữ liệu hợp đồng, hồ sơ thanh toán, giải ngân.
 • Quy định tiêu chí đánh giá nhà cung cấp.
 • Đánh giá nhà cung cấp.

Báo cáo tổng hợp cung ứng

 • Báo cáo tổng hợp công nợ nhà cung cấp.
 • Báo cáo tuổi nợ