Quản lý Kho - IBOM.S

Quản lý Kho - IBOM.S

Biểu đồ thống kê giao dịch kho

 • Thống kê số lượng hàng hóa tồn kho.
 • Thống kê số lượng hàng hóa tồn kho dưới hạn mức.
 • Thống kê số lượng kho đang hoạt động.
 • Thống kê danh sách yêu cầu điều phối kho chờ xử lý.
 • Thống kê giao dịch nhập xuất chờ xử lý

Quản lý danh mục kho, nhóm hàng hóa/vật tư

 • Khai báo các danh mục trong hệ thống như: Kho, Hàng hóa, Nhóm hàng hóa, Thuộc tính/Chủng loại/Quy cách, Đơn vị đo lường, Thuế Giá trị gia tăng.
 • Thông qua hệ thống thuộc tính hàng hóa, IBOM đã được thiết kế để quản lý được một số hàng hóa/vật tư đặc biệt có trọng số thay đổi theo tiêu chuẩn sản xuất như thép, đồng

Quản lý kho

 • Quản lý danh mục kho nguyên vật liệu.
 • Quản lý danh mục kho vật liệu lỗi.
 • Quản lý danh mục kho dư thừa.

Quản lý hàng tồn kho

 • Quản lý và theo dõi các hàng hóa trong kho, tổng hợp số lượng nhập, xuất, tồn kho của từng mã hàng theo các thuộc tính.
 • IBOM cho phép in nhanh thẻ kho và liên kết tra cứu toàn bộ giao dịch kho đã có của từng mã hàng

Quản lý giao dịch nhập kho

 • Nhập theo biên bản giao hàng.
 • Nhập theo xuất điều chuyển.
 • Nhập trả lại xuất sử dụng.
 • Nhập trả lại thi công.
 • Nhập khác.

Quản lý giao dịch xuất kho

 • Xuất thi công.
 • Xuất sử dụng.
 • Xuất điều chuyển.
 • Xuất trả lại nhà cung cấp.
 • Xuất khác.
 • Xuất nhiên liệu.
 • Xuất sửa chữa.

Báo cáo kho

 • Báo cáo, theo dõi, kiểm soát hoạt động kho thông qua báo cáo nhập kho.
 • Báo cáo, theo dõi kiểm soát hoạt động kho thông qua báo cáo xuất kho.
 • Báo cáo, theo dõi kiểm soát thông qua báo cáo tổng hợp nhập, xuất, tồn.
 • Báo cáo, theo dõi kiểm soát thông qua báo cáo thẻ kho.