Quản lý Đầu tư - IBOM.IM

Quản lý Đầu tư - IBOM.IM

so do luong dau tu

Thông tin dự án

 • Thông tin chung của dự án.
 • Các thông số dự án.
 • Danh mục công trình, tài sản hình thành trong tương lai.
 • Phân quyền cập nhật và khai thác dữ liệu dự án

Hồ sơ pháp lý

 • Danh mục hồ sơ pháp lý theo trình tự thủ tục đầu tư.
 • Tích hợp với quản lý văn bản và lưu trữ hồ sơ.
 • Cảnh báo đối với hồ sơ pháp lý chậm so với kế hoạch

Bản vẽ thiết kế

 • Quản lý và lưu trữ bản vẽ thiết kế theo bộ môn và giai đoạn thiết kế.
 • Tích hợp với quản lý hợp đồng tư vấn thiết kế.
 • Tự động lưu trữ bản vẽ theo phiên bản.

Tiến độ dự án

 • Kế hoạch, tiến độ và điều chỉnh kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án.
 • Tích hợp với MSProject, cho phép import bảng kế hoạch từ mpp hoặc excel.

Tổng mức đầu tư

 • Đồng nhất danh mục khoản mục chi phí.
 • Quản lý TMĐT theo phiên bản điều chỉnh.
 • Chi tiết TMĐT theo khoản mục chi phí và gói thầu.
 • Tự động cảnh báo vượt TMĐT trong quá trình thực hiện và cập nhật dữ liệu thực tế

Đấu thầu

 • Danh mục gói thầu.
 • Kế hoạch đấu thầu tổng thể.
 • Theo dõi đánh giá lựa chọn nhà thầu từng gói thầu.
 • Theo dõi hợp đồng

 

Quản lý hợp đồng

 • Hợp đồng và phụ lục hợp đồng.
 • Bảng công việc hợp đồng/phụ lục (BOQ).
 • Các giai đoạn nghiệm thu, thanh toán, quy định thanh toán theo giai đoạn.
 • Theo dõi quá trình thực hiện và công nợ.
 • Điều khoản phạt vi phạm hợp đồng và theo dõi biên bản phạt hợp đồng.
 • Áp dụng phê duyệt theo quy trình.
 • Lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo hợp đồng

Hồ sơ tạm ứng, thanh quyết toán

 • Hồ sơ tạm ứng hợp đồng, tạm ứng khối lượng.
 • Hồ sơ thanh toán, quyết toán.
 • Hồ sơ thanh toán khi hết hạn bảo hành.
 • Quy định danh mục hồ sơ khi thanh toán.
 • Lưu trữ hồ sơ, tài liệu kèm theo hồ sơ thanh toán

Theo dõi chứng thư bảo lãnh

 • Cập nhật yêu cầu và chứng thư bảo lãnh do nhà thầu nộp.
 • Tự động cảnh báo chứng thư sắp hết hạn hoặc hết hạn nhưng nhà thầu vẫn chưa thực hiện xong nghĩa vụ tương ứng.

Quản lý thi công

 • Yêu cầu vật tư (đối với trường hợp quản lý vật tư bên giao thầu cấp).
 • Ghi nhận biên bản phạt nhà thầu.
 • Tích hợp biên bản phạt nhà thầu với hồ sơ thanh toán, quyết toán.
 • Ghi nhận chỉ thị công trường.
 • Báo cáo sản lượng hiện trường.

Nguồn vốn

 • Kế hoạch dòng tiền chi ra của dự án.
 • Tổng hợp theo dõi xin nguồn và duyệt nguồn giải ngân cho các hồ sơ thanh toán.
 • Theo dõi giải ngân dự án

Báo cáo tổng hợp đầu tư

 • Báo cáo tình hình thực tế giải ngân.
 • Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng.
 • Báo cáo tổng hợp chi phí các dự án.
 • Báo cáo chi phí dự án.
 • Các báo cáo về nguồn vốn.