Quản lý Tài chính - IBOM.FIN

Quản lý Tài chính - IBOM.FIN

so do luong tai chinh

Biểu đồ theo dõi dòng tiền

 • Biểu đồ theo dõi dòng tiền thu
 • Biểu đồ theo dõi dòng tiền chi

Tạm ứng thanh toán nội bộ

 • Đề nghị tạm ứng.
 • Đề nghị hoàn ứng.
 • Phê duyệt đề nghị tạm ứng và hoàn ứng theo quy trình nội bộ.
 • Tích hợp với quản lý công việc

Thu - chi (Quỹ tiền mặt/tiền gửi ngân hàng)

 • Tích hợp với các phân hệ khác: công trình, cung ứng…
 • Áp dụng quy trình duyệt chi.
 • Đồng bộ dữ liệu với quản lý chi phí công trình

Tiền vay - tiền gửi

 • Hợp đồng tiền vay, tiền gửi.
 • Khê ước nhận nợ.
 • Ký quỹ - bảo lãnh.
 • Tài sản đảm bảo

Hóa đơn đầu vào - đầu ra

 • Tập hợp hóa đơn đầu vào.
 • Cung cấp dữ liệu kiểm soát vật tư theo định mức nhận thầu.

Báo cáo

 • Tổng hợp thu/chi theo khoản mục.
 • Tổng hợp tồn quỹ.
 • Theo dõi các hợp đồng vay/khế ước nhận nợ.
 • Theo dõi hợp đồng tiền gửi