Quản lý Tài chính - IBOM.FIN

Quản lý Tài chính - IBOM.FIN

Biểu đồ theo dõi dòng tiền

 • Biểu đồ theo dõi dòng tiền thu
 • Biểu đồ theo dõi dòng tiền chi

Lập đề nghị thanh toán

 • Cập nhật hạn mức tín dụng cho nhân viên.
 • Lập các đề nghị tạm ứng, thanh toán/hoàn ứng.
 • Bảng thanh toán lương.

Quản lý giao dịch thu - chi

 • Quản lý giao dịch thu chi quỹ.
 • Quản lý giao dịch thu chi ngân hàng.
 • Quản lý danh sách giao dịch.

Quản lý tiền vay - tiền gửi

 • Giao dịch tài sản đảm bảo.
 • Giao dịch hợp đồng tiền vay.
 • Giao dịch khế ước nhận nợ.
 • Giao dịch hợp đồng tiền gửi.
 • Giao dịch ký quỹ - bảo lãnh.
 • Tổ chức, cá nhân cho vay.

Cập nhật hóa đơn

 • Hóa đơn mua ngoài.
 • Hóa đơn theo hợp đồng.
 • Hóa đơn viết cho vật tư.

Báo cáo

 • Báo cáo tổng hợp quỹ.
 • Báo cáo tồn quỹ.
 • Báo cáo các khoản chờ thu.
 • Báo cáo các khoản chờ chi.

Quản lý danh mục

 • Khai báo danh mục sổ quỹ.
 • Khai báo tài khoản ngân hàng.
 • Khai báo khoản mục - chi phí.