Quản lý Tài sản - IBOM.AM

Quản lý Tài sản - IBOM.AM

so do luong tai san

Hồ sơ lý lịch tài sản/thiết bị

 • Lý lịch của từng tài sản/thiết bị.
 • Đồng bộ dữ liệu với quá trình quản lý sử dụng của bộ phận Quản lý thiết bị.
 • Quy trình sửa chữa bảo dưỡng.
 • Định mức tiêu hao nhiên liệu

Lịch sử dụng thiết bị

 • Lịch sử dụng dạng bảng trực quan.
 • Dữ liệu đồng bộ với lệnh điều động và bàn giao.

Kế hoạch sửa chữa - bảo dưỡng

 • Tự động lập kế hoạch theo quy trình sửa chữa bảo dưỡng.
 • Đồng bộ dữ liệu với Nhật trình sử dụng.
 • Tự động nhắc lịch bảo dưỡng qua email.
 • Tự động cập nhật thực tế SCBD trong bảng theo dõi kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng.

Nhật trình sử dụng thiết bị

 • Ghi nhật trình sử dụng cho từng thiết bị.
 • Xác nhận dữ liệu theo ngày.
 • Đồng bộ dữ liệu với phân hệ Kho.
 • Tự động đánh giá tiêu hao nhiên liệu so với định mức.

Quản lý sử dụng

 • Yêu cầu, Điều động, Bàn giao.
 • Báo sự cố, Kiểm tra, Sửa chữa, Nghiệm thu.
 • Hiệu chuẩn/Kiểm định, Bảo hiểm.
 • Bảo hiểm.

Báo cáo tổng hợp tài sản

 • Km di chuyển.
 • Chi phí sửa chữa.
 • Đánh giá sử dụng nhiên liệu.
 • Tình trạng hoạt động của tài sản/thiết bị.
 • Đánh giá hiệu quả sử dụng của thiết bị.