Giải pháp tổng thể cho phép các tổng thầu/nhà thầu quản lý các công trình thi công cơ điện (ME) từ khi nhận thầu, tổ chức thi công cho đến quyết toán công trình.
Đối với đặc thù của thi công cơ điện là không áp dụng được định mức thi công theo công việc chuẩn. Vì vậy IBOM đã đưa ra giải pháp quản lý công trình cơ điện hỗ trợ quản lý định mức vật tư và định mức thi công theo khu vực, giúp tổng thầu/nhà thầu kiểm soát vật tư thi công và kiểm soát thi công đối với thầu phụ một cách tối ưu.

Tính năng

Quản lý công việc phụ lục (BOQ) với chủ đầu tư

Tổ chức khu vực thi công của Công trình

Phân tích vật tư và công việc thi công đến từng BOQ

Tổ chức bản vẽ theo từng khu vực thi công

Quản lý hợp đồng (nhận thầu, cung ứng vật tư, giao khoán)

Quản lý vật tư công trình (nhập, xuất, kiểm kê, tồn kho,..)

Nghiệm thu công trình (vật liệu đầu vào, công việc lắp đặt,..)

Quản lý hồ sơ thanh toán (TT chủ đầu tư, TT thầu phụ, TT vật tư)

Kiểm soát nhân sự công trình (nhân sự ban điều hành, thầu phụ)

Kiểm soát dòng tiền

Lợi ích

Quản lý công trình ME toàn diện, minh bạch, có hệ thống

Kiểm soát vật tư công trình khoa học

Kiểm soát dòng tiền công trình đầy đủ, chặt chẽ

Kiểm soát tiến độ công trình trực quan

Kiểm soát hồ sơ công trình thân thiện, có tính tổ chức cao

Tối ưu công tác cung ứng vật tư trong các công trình cơ điện

Khách hàng